Wednesday, May 18, 2011

Bermula Sifat2 Allah dan Dalilnya

hamba pernyata kan Dia serta dalilnya maka berkat hamba (pertamanya wujud ertinya ada Dzat Allah Ta’ala yang Maha Mulia Mustahil lawannya iaitu) ’Adam ertinya (tiadanya) ertinya tak adanya dan tidak adanya (kerana jikalau tiada ada Dzatnya) nescaya tiada ada qudratNya dan Iradhatnya dan Ilmunya kerana semuanya itu sifat yang ada pada dzat dan jikalau tiada ada sifat itu (nescaya tiada ada ‘alam ini) iaitu maujud yang lain daripada dzat Allah dan sifat-sifat seperti langit Batumi kayu batu dan lainnya kerana bahawasanya ada kalanya jauhar dan jazam yang benar tempat sendiri-sendirinya atau ‘Aradh yang berjalira padanya dan bertempat menupannya dan tiap daripada keduanya itu adanya kemudian daripada ketiadaan maka jadilah ada dan ketiadaan itu bersamaan keduanya atasnya seperti neraca yang benar samaan dua duanya maka tiada boleh rendah salah satu yang satu lagi melainkan dengan ditindih dengan sesuatu demikianlah ‘alam ini tiada member ‘aqal akan adanya dengan ketiadaan yang membuatnya dan yang membuatnya itu mesti bahawa adalah ia empunya Qudrat dan ‘Iradat dan ‘Ilmu yang sempurna dan iaitulah Allah Ta’ala (maka ini ‘Ilmu) daripada sekira-kiranya (adanya) yang lahaq (kemudia daripada ketiadaannya) yang sabaq demikianlah ‘adammya yang lahaq bagi adanya (itu dalil ertinya penunjuk atas) tentu (ada) dzat yang menjadi kan dia iaitu (Allah Ta’ala) dan ia juga dalil atas istilah lawannya kerana lazimnya akan wujud ada adapun keadaan yang menjadikan ‘alam itu satu jua maka lantasnya bagi kita daripada dalil Wahdaniah yang lagi akan datang sebutannya ada pun nama tuhan yang satu yang menjadikan ‘alam itu Allah maka nyata bagi kita daripada cerita rasul-rasul (keduanya Qidam ertinya sedia ada Allah Ta’ala yang dzatnya ketiadaan permulaan bagi adanya (iaitu bahawa (tiada mendahulukan adanya oleh ketiadaan) sekali-kali (dalil Qidam itu ‘ilmu ini baharu adanya) ertinya adanya kemudia daripada ketiadaan atau ada permulaan bagi adanya maka tak dapat tiada daripada terdahulu ada yang membuatnya iaitu Allah Ta’ala maka jikalah baharu seumpamanya maka mestilah terdahulu atasnya juga oleh yang membuatnya dan disakinlah bertiti-titi talin yang membuat maka ada kelasnya berkeliling balik kepada yang membuat ‘alam maka dinamakan demikian itu dur dan ada kalanya tiada berkesudahan dan sut maka dinamakan demikian itu tasalsul dan kedua-duanya mustahil kerana berhimpuna dahulu dan kemudian dan ada dan tiada pada yang pertama dan berkesudahan dan sut dan tiada berkesudahan dan tiada sut pada yang kedua dab berhimpun itu mustahil maka pula barangsiapa membawa kepadanya iaitu dur dan tasalsul dan tentulah thabit lawannya iaitu ketiadaan bertiti talin yang membuat sekali-sekali hanya Ta’ala jua sebelum ada ‘alam tiada bermula dan tiada mendahulukan dia oleh ‘adam iaitulah qidam  (dan manakala wajib qidamnya mustahil lah) haduthnya ertinya (baharunya kerana tiada berhimpun dua) perkara (yang benar lawanan) pada satu benda kerana mustahilnya (ketika baqa’ ertinya  kekal ada) dzat (Allah Ta’ala) iaitu bahawa (tiada hilang adanya) ertinya ada dzatnya Ta’ala (sekali-sekali) dan tiada putus (mustahil lawannya iaitu fana’ ertinya binasa iaitu hilang adanya kemudian daripada) sudah (adanya kerana jikalau) tiada wujud baginya kekal adanya dan tiada mustahil atasnya fana’ tentulah boleh adanya dan jikalau (boleh hilang adanya tentulah adanya) dan tiadanya) (itu harus) bersamaan keduanya (maka) tiada menang salah satu daripada keduanya atas yang satu lagi melainkan dengan bantuan daripada yang lain maka disisi adanya itu mestilah membuatkan dia oleh yang ada dahulu daripadanya baharulah ia (tiadalah qadimnya maka berhimpun) padanya oleh (dua) perkara (yang berlawannya) dan iaitu qadimnya yang melazimkan wajib ada Nya tiada boleh hilang yang thabit dengan dalil yang dahulu dan baharu yang di fardhu dengan ini fardhu dan iaitu mustahil maka dengan ini fardhu membawa kepada baharu maka adalah ia seperti alam ini (maka) baharu ada (alam ini) yang melazimkan harusnya itu (juga dalil) atas ujub (baqa’) bagi Allah Ta’ala dan dalil bagi isti’alah pena’nya pula yang (keempat Mukhalafatuhu Ta’ala lil hawadith) ertinya menyalahinya Ta’ala akan yang baharu-baharu dan dikehendaki dengan Dia akan (bersalahan Allah Ta’ala”

No comments:

Post a Comment